Algemene ledenvergadering VV Katwijk

Op vrijdagavond 23 november vindt de algemene ledenvergadering van voetbalvereniging Katwijk plaats. De ALV start om 20.00 uur in de kantine, de inloop is vanaf 19.30 uur.

Alle leden van voetbalvereniging Katwijk hebben per e-mail of brief een uitnodiging (incl. notulen van vorig jaar) voor de ALV gehad.

Agenda:

1. Opening door voorzitter Mart Vergouwen
2. Bestuur mededelingen
3. Vaststellen van de agenda
4. Ingekomen stukken
5. Vaststellen notulen ledenvergadering dd. 2017
6. Jaarverslag secretaris
7. Jaarverslag penningmeester + toelichting begroting 2018 - 2019

Pauze

8. Verslag kascommissie en stemming decharge financieel verslag 2017 – 2018
9. Benoeming nieuwe leden kascommissie
10. Bestuur mutaties
11. Presentatie, plannen, doelen en acties
12. Rondvraag
13. Sluiting

Nieuws Overig Overzicht