Algemene ledenvergadering op 16 december

Op maandagavond 16 december vindt de algemene ledenvergadering van VV Katwijk plaats. De ALV vindt plaats in de kantine en vangt aan om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Agenda

1. Opening door voorzitter Mart Vergouwen
2. Bestuur mededelingen
3. Vaststellen van de agenda
4. Ingekomen stukken
5. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 23-11-2018 (zie bijlage)
6. Jaarverslag secretaris, Jeugdvoorzitter, Voetbaltechnische zaken, Facilitaire zaken en vrijwilligersbeleid
7. Jaarverslag penningmeester + toelichting, Begroting 2019 – 2020, Voorstel prijsverhoging kantine i.v.m. stijgende inkoopprijzen

Pauze

8. Verslag kascommissie en uitkomst financieel 2018 – 2019
9. Benoeming nieuwe leden kascommissie
10. Bestuur mutaties: Aftredend en herkiesbaar zijn Piet van der Plas, Peter van der Boon, Peter de Mol en Jos Heijne
11. Presentatie, plannen, doelen en acties
12. Rondvraag
13. Sluiting

Het jaarverslag van de penningmeester en de secretaris worden voor aanvang van de vergadering aangereikt.

Nieuws Overig Overzicht