Van de bestuurstafel (december)

Afgelopen donderdag heeft de laatste bestuursvergadering van 2020 plaatsgevonden. Hierbij een samenvatting van de besproken punten.

Eerder is in de algemene ledenvergadering besloten dat er bij onze leden een bijdrage gevraagd zal worden om het gat in de begroting te dekken. Afgesproken is om in oktober 2020 een bedrag van € 10,- te innen en zo nodig in februari 2021 nogmaals. De eerste inning heeft om procesmatige redenen nog niet plaats kunnen vinden. Alle leden ontvangen van de voorzitter hierover op korte termijn via de e-mail meer informatie daarover.

Het jeugdbeleidsplan en het technisch jeugdbeleidsplan 2020-2025 is vastgesteld. Hierin staan de aspecten beschreven op zowel organisatorisch- als technisch gebied. Met dit plan is de koers uitgezet voor de komende vijf jaar met een beschrijving hoe deze gerealiseerd zullen worden. De inhoud van dit plan wordt op korte termijn op de website voor leden van onze vereniging inzichtelijk gemaakt.

Daarnaast zijn ook de eerste contouren van het vrijwilligersbeleid gepresenteerd. VV Katwijk heeft op dit moment nog een redelijk groot aantal vrijwilligers, echter zien wij de afgelopen jaren wel een terugloop van vrijwilligers. Het doel van het nieuwe vrijwilligersbeleid is om voldoende aanbod van vrijwilligers te verkrijgen. Om ervoor te zorgen dat de teamtaken, vrijwilligersfuncties en het verenigingswerk uitgevoerd worden is het de bedoeling dat we zoveel mogelijk leden (18+) en ouders/verzorgers betrekken bij de organisatie van onze club. Een belangrijk onderdeel van dit nieuwe vrijwilligersbeleid is dat VV Katwijk een onderscheid gaat maken tussen teamtaken, vrijwilligersfuncties- verenigingswerk. Met het instellen van een commissie vrijwilligerszaken zal hier verder vorm aan gegeven worden.

Er is een voorstel besproken om het activiteitenaanbod voor onze seniorenspelers aantrekkelijker te maken. Zodra de coronamaatregelen het weer toelaten zal er gestart worden met voetvolley (2 tegen 2) en ‘rond de tafel’ (groepjes van 4). Daarnaast zal het reeds bekende 7 tegen 7 toernooi op onze vereniging een nog concretere vorm gaan krijgen, waarmee we bijvoorbeeld de data ruim van tevoren zullen communiceren.

Het bestuur heeft vragen gekregen over de stand van zaken rondom de verbouwing van de kantine. De huidige financiële situatie laat het op dit moment niet toe om daar grote, concrete stappen in te maken, maar op de achtergrond ligt dit project ook niet volledig stil. Er zijn (en worden) acties gehouden om geld voor de verbouwing van de kantine te genereren. Het ziet er op dit moment naar uit dat we voor de zomer van 2022 nog niet kunnen starten. Wel denken we op dit moment na op welke manier we opbrengst voor iedereen inzichtelijk kunnen maken, zodat bijgehouden kan worden hoe ver we zijn met de financiële, benodigde middelen. Wie weet geeft dat op enige manier een impuls waarmee we eerder zouden kunnen starten.

Nieuws Overig Overzicht