Van de bestuurstafel (oktober 2020)

In de maand oktober hebben er twee vergaderingen plaatsgevonden: De Algemene Ledenvergadering en een reguliere bestuursvergadering. Van beide overleggen zijn de belangrijkste punten op een rijtje gezet.

Op 15 oktober jl. vond de Algemene LedenVergadering (ALV) plaats. Vanwege de coronaperiode hebben we deze voor de eerste maal via een online verbinding het overleg met onze leden laten plaatsvinden. Daarnaast heeft er op 29 oktober jl. een bestuursvergadering plaatsgevonden. Beide overleggen koppelen we u in samengevatte vorm graag terug;

Algemene LedenVergadering (ALV)

De ledenvergadering kon vanwege de coronaperiode niet plaatsvinden op de gebruikelijke wijze met onze leden in de kantine van onze vereniging. Het werd een online verbinding met het bestuur in de kantine op gepaste afstand en de leden konden vanaf hun eigen laptop of telefoon aanhaken. Ondanks dat deze structuur even wennen was hebben de bestuursleden en de aanwezige leden deze wijze als prettig ervaren.

Het jaarverslag over seizoen 2019 – 2020 stond vooral in het teken van het abrupte einde van het seizoen. Door de coronapandemie kon de competitie voor geen enkel team volledig worden afgerond. Hierdoor hebben we ook geen enkel team als kampioen kunnen bestempelen.

Als gevolg hiervan heeft ook de omzet van onze vereniging een flink gat (35%) in onze begroting achtergelaten, vooral het ontbreken van de kantine-omzet is in deze een flinke aderlating.

Voor de financiële begroting van het seizoen 2020 – 2021 heeft de coronaperiode ook gevolgen. In de ledenvergadering zijn een aantal bezuinigingsvoorstellen gepresenteerd die middels stemming door de leden zijn aangenomen. Ieder lid van onze vereniging heeft hierover een brief ontvangen in de week na de gehouden ALV.

Deze avond heeft er ook een aantal bestuurswisselingen plaatsgevonden. Aftredend en niet herkiesbaar waren Peter de Mol (penningmeester), Wim Nijgh (secretaris) en Piet van der Plas (algemene zaken). Middels een meerderheid van positieve stemming van de leden zijn de volgende nieuwe bestuursleden benoemd; Mark van Duijn (penningmeester), Angela Langeveld (secretaris) en Corleen Hoek (algemene zaken). Zij hebben zich op de website reeds voorgesteld.

Piet van der Plas is deze avond benoemd als erelid van onze vereniging. Op de website hebben we hiervan reeds melding gemaakt.

Daarnaast heeft Mart Vergouwen toestemming aan de leden gevraagd om zijn termijn als voorzitter/bestuurslid te verlengen met 1 jaar. Mart zijn termijn zou deze periode eigenlijk eindigen, maar in deze situatie rondom de coronaperikelen en de diverse lastige situaties die dat met zich meebrengt is Mart van mening dat continuïteit van zijn bestuursfunctie van meerwaarde voor onze vereniging is. Ook met dit verzoek hebben de leden unaniem positief gestemd.

Het conceptverslag van de ALV zal op kort termijn aan alle leden worden toegezonden.

Bestuursvergadering oktober 2020

Deze bestuursvergadering vond voor de eerste maal plaats met de nieuw gekozen bestuursleden. Tijdens dit overleg is uitgebreid teruggeblikt op de gehouden ALV. Een gering aantal leden heeft gereageerd op de toegezonden brief met betrekking tot de bezuinigingsmaatregelen, zowel positief als negatief. Verder zijn de aangedragen opties om geld voor onze vereniging te genereren besproken, waarvoor dank aan de leden die hierin creatief met ons willen meedenken! Een aantal ideeën worden op kort termijn uitgewerkt, hierover binnenkort meer via onze informatiekanalen!

De nieuwe samenstelling van ons bestuur neemt ook een aantal wisselingen van verantwoordelijke portefeuilles met zich mee. Een eerste aanzet daartoe is gemaakt. Volgend overleg zullen we deze met elkaar vaststellen en deze communiceren.

Door de coronaperiode en de stilgevallen competitie maakt dat we binnen onze vereniging zo veel mogelijk proberen variatie in het spelaanbod te verzorgen. Zo is er voor de jeugdteams in de onderbouw gestart met een 4 tegen 4 toernooi op zaterdagen. In de bovenbouw proberen de teams zo veel mogelijk fit te blijven door onderling oefenwedstrijden met elkaar te spelen. We kijken ondertussen naar welke spelvormen we nog meer kunnen aanbieden.

Nieuws Overig Overzicht