Van de bestuurstafel juni 2020

Met voorzichtige stapjes terug naar, wat we in deze Corona tijd het nieuwe normaal noemen, was het weer mogelijk om, met uiteraard in achtneming van de anderhalve meter, met elkaar te vergaderen.

Na de opening van voorzitter Mart Vergouwen werd zoals gebruikelijk eerst de financiële situatie onder de loep genomen.

Uiteraard is het missen van de kantine inkomsten een grote aderlating voor de vereniging en is het goed om te zien dat de gemeente en het Rijk door middel van het niet innen van de huur en het compenseren van loonkosten het voor de vereniging draaglijker maken. Ook na deze tijd zullen we nog steeds een gezonde vereniging blijven.

Peter de Mol vervolgde met de mededeling dat hij, na overdracht aan een geschikte kandidaat, zijn functie als penningmeester zal neerleggen. Wel blijft hij, als voorzitter van de businessclub, nog steeds van waarde voor de club.

Hierna nam Wim Nijgh het woord en deelde mee dat hij aan het eind van zijn tweede termijn als secretaris statutair aftredend is en zich voor de functie niet meer herkiesbaar stelt. Naar een kandidaat voor deze functie wordt gezocht. Voor beide functies geldt dat kandidaten zich kunnen aanmelden conform de voorwaarden zoals omschreven in de statuten.

Vorige week is er bekend geworden dat er veel Coronamaatregelen worden versoepeld. VV Katwijk is bezig om het sportpark en de kantine zo goed mogelijk in te richten op basis van de nieuwe regels) 

Onlangs heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente en een delegatie van het bestuur waarin de huur van het complex de revue passeerde. Vooral het nieuw te hanteren systeem van bepaling van de huursom kwam ter tafel. Nadat er wat argumenten werden gedeeld was de conclusie dat er eerst maar eens moest worden gekeken wie voor de vereniging eigenlijk de verhuurder is, op dit moment is dat namelijk de beheerstichting wat betekend dat de gemeente eerst en vooral met die stichting gaat praten. Voor de beheerstichting wordt gesproken met diverse kandidaten om een vernieuwd bestuur te vormen.

Een klacht kwam binnen bij het bestuur vanuit de dames/meisjes afdeling. Er heerst ontevredenheid bij deze groepen en het gevoel overheerst dat zij het ondergeschoven kindje van de club zijn. Uiteraard is hierop gereageerd en is het gesprek aangegaan met betrokkenen. Inmiddels zien we wel dat er een behoorlijk verloop plaatsvindt in het aantal voetballende dames en meisjes. Dit heeft de volle aandacht.

Voor het overige lijkt het ledenaantal redelijk stabiel te blijven met, zoals verwacht, wat opzeggingen maar daartegenover ook weer de nodige nieuwe aanmeldingen. Niet in het minst bij de vertegenwoordigende teams door overschrijvingen bij het eerste elftal en het nieuwe onder 23 elftal.

Als vereniging maken wij met regelmaat gebruik van de mogelijkheden van Voetbal TV, en dan vooral m.b.t. wedstrijd en training analyses van de teams die regelmatig van het eerste veld gebruik maken. In het moderne voetbal zijn deze hulpmiddelen onontbeerlijk. Op dit moment zijn er wat verwikkelingen omtrent het AVG en moet er een regeling komen, die het voor de clubs legitiem maakt, om hier gebruik van te mogen blijven maken. Wordt vervolgd.

In het administratie team zal er ook een mutatie gaan plaatsvinden. Fred Oudshoorn heeft aangegeven dat hij, door drukke werkzaamheden en opleidingen die hij moet gaan volgen, niet meer voldoende tijd meer kan vinden om zijn taak als voorzitter voor deze belangrijke commissie kan blijven doen. We zijn hiervoor op zoek naar een nieuwe vrijwilliger. Aanmelding kan uiteraard bij Angeline van Duijn, bestuurslid vrijwilligerszaken, of via ledenadministratie@vvkatwijk.nl

De algemene ledenvergadering is vastgesteld op 2 oktober 2020. Graag in jullie agenda plaatsen.

Bestuur VV Katwijk

 

Nieuws Overig Overzicht