Ledenvergadering Supportersvereniging

Vrijdag 27 september houdt de SV haar jaarlijkse ledenvergadering. Leden waarvan het emailadres bekend is, hebben inmiddels de uitnodiging per mail ontvangen, de overige SV-leden kunnen onderstaand bericht als uitnodiging beschouwen

Beste leden van de Supportersvereniging,
 
Hierbij nodigen wij je uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op vrijdag 27 september a.s. om 20.00 uur in het Praethuis (oude sponsorhome) op de Krom. Voor en na de vergadering wordt gezorgd voor een hapje en een drankje.
 
Sinds mei jl. bestaat de Supportersvereniging 25 jaar en het seizoen 2019/2020 zal in het teken hiervan staan. Zo wordt er ter ere van het jubileum in maart een groot supportersfeest georganiseerd, maar ook de rest van het jaar wil de Supportersvereniging zich weer meer laten gelden. Wil je meepraten over de toekomstige rol van de Supportersvereniging kom dan naar de algemene ledenvergadering. 
 
Na jarenlange trouwe dienst als penningmeester stelt Bert Imthorn zich niet beschikbaar. Ook vice-voorzitter Floor van der Gugten stelt zich niet beschikbaar. De vacature van penningmeester was al enige tijd vacant. Als nieuwe voorzitter dragen wij Rick van Beelen voor en voor de rol van penningmeester wordt Robbert van Winsen voorgedragen. 
 
Natuurlijk kun je als lid zelf ook kandidaten voordragen. Dit kan door minimaal 5 dagen voor de ledenvergadering schriftelijk een kandidaat voor te dragen bij de secretaris (supporters@vvkatwijk.nl) met minimaal 3 handtekeningen van leden van de Supportersvereniging.
 
Overige suggesties, opmerkingen en/of andere kopij dient uiterlijk 5 dagen voor de vergadering in het bezit te zijn van de secretaris. Het financieel verslag alsmede de notulen van de vorige ledenvergadering liggen ter inzage tijdens de ledenvergadering.
 
Agenda:
 
  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen vorige vergadering
  4. Financieel verslag
  5. Verkiezing kascontrolecommissie
  6. Verkiezing nieuwe bestuursleden
  7. Vooruitblik volgend seizoen
  8. Rondvraag
  9. Sluiting
Nieuws Overig Overzicht