Algemene ledenvergadering VV Katwijk

Deze week zijn de uitnodigingen voor de algemene ledenvergadering naar alle leden van VV Katwijk verstuurd. De ledenvergadering zal plaatsvinden op vrijdag 18 november 2016 om 20:00 uur.

Bijzonder is dat dit jaar bijna de helft van de uitnodiging per e-mail verstuurd zijn. De communicatie per e-mail is dit jaar voor het eerst mogelijk dankzij de implementatie van de nieuwe website en het nieuwe ledenadministratiesysteem.

Hieronder treft u de agenda aan voor de ledenvergadering.

Agenda

1. Opening door voorzitter Mart Vergouwen
2. Bestuur mededelingen
3. Vaststellen van de agenda
4. Ingekomen stukken
5. Vaststellen notulen ledenvergadering dd. 2015
6. Jaarverslag secretaris
7. Jaarverslag penningmeester + toelichting
8. Ledenstemming voor:
- Decharge voor 2015-2016
- Begroting 2016-2017
- Aanpassing consumptie prijzen bij introductie clubcard
Pauze
9. Verslag kascommissie en benoeming leden
10. Bestuur mutaties*
- Aftredend en herkiesbaar Peter van der Boon en Piet van der Plas
11. Presentatie, plannen, doelen en acties
12. Presentatie commissie “gedrag en respect”
13. Rondvraag
14. Sluiting

*Tegenkandidaten moeten zich schriftelijk aanmelden. Deze brief moet door tenminste 10 leden zijn ondertekend en uiterlijk 3 dagen voor de algemene ledenvergadering bij de secretaris worden ingediend.

Het jaarverslag van de penningmeester en de secretaris worden voor aanvang van de vergadering aangereikt.

Het bestuur stelt uw komst naar de ledenvergadering zeer op prijs.

Bestuur VV Katwijk

Nieuws Overig Overzicht